Yuying Wu

Light
Dark

上海 - VS Code Day

November 30, 2019

Tags:shanghai

这个周末,来了上海,主要是来社区的VS Code Day活动看看,顺便在上海玩一玩~

"VS Code Day"

不知道在神气什么的小青~

"小青"

吃了几只小笼包,还有一道蛮惊艳的芝麻酱+油麦菜,yummy :)

"彩色小笼包"

"芝麻酱+油麦菜"

2019.11.30
上海

评论区


Yuying Wu
Yuying Wu 个人博客,文字、代码、照片,记录工作和生活.
你可以在这里关注我:RSSGithub